Política de protecció de dades contacte

Política de protecció de dades

Política de protecció de dades
La recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i de la normativa nacional vigent en la matèria (la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). A continuació li oferim informació sobre la política de protecció de dades aplicada al tractament de les dades de caràcter personal derivat de la consulta realitzada i futures comunicacions relacionades:

1. Responsable del tractament: Consell Insular de Menorca (CIF: S0733002J). Direcció: Plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó (Menorca)
Telèfon: 971.35.62.51
Correu: comunicacio.biosfera@cime.es
Delegat de Protecció de dades: protecciodades@cime.es

2. Finalitat del tractament: Les dades personals incorporades seran utilitzades exclusivament en el marc dels serveis sol·licitats a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca per a les futures comunicacions sol·licitades. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de la persona o entitat interessada, sens perjudici que aquestes siguin requerides per les forces i cossos de seguretat o pels jutjats i tribunals, i en qualsevol cas mentre la legislació aplicable obligui a la seva conservació (Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol).

3. Legitimació del tractament: El tractament és necessari per al desenvolupament dels objectius del responsable del tractament.

4. Destinataris de les dades: No estan previstes cessions de dades, excepte en cas de requeriment per part de les forces i cossos de seguretat o dels jutjats i tribunals, ni transferències internacionals de dades.

5. Drets sobre el tractament de dades: Conforme al que es preveu en el RGPD podrà sol·licitar a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular (Plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó o en la direcció de correu electrònic comunicacio.biosfera@cime.es), l’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, i la limitació i oposició al tractament de les seves dades. Se li comunica que les seves dades no seran objecte de decisions automatitzades. Així mateix, si considera vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació de tutela davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/).