Turisme

Línies d'acció:

  • Creació i promoció d'un model turístic basat en la sostenibilitat.
  • Actuacions de conservació d'espais naturals i compatibilizació amb l'ús públic.
  • Implantació de programes i mesures de gestió ambiental al sector turístic.
  • Mesures de foment per a l'atracció de mercats turístics vinculats al turisme sostenible.
  • Integració del turisme i la resta de sectors econòmics insulars, per promoure l'economia local, circular i inclusiva.