El cel nocturn de Menorca

Com a Reserva de Biosfera vam assumir el 2016 el compromís de millorar la qualitat del cel nocturn de Menorca, per tal d'assegurar la defensa de la qualitat del cel nocturn i l'accés a la llum de les estrelles, reduir la contaminació lumínica, millorar l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i, finalment, acabar acomplint els estàndards de qualitat per a ser mereixedors de les certificacions Starlight.

 
MENORCA, RESERVA I DESTÍ TURÍSTIC STARLIGHT

Ser Reserva Starlight implica un compromís per protegir el cel nocturn i eliminar la contaminació lumínica i una aposta per una il·lluminació eficient i sostenible amb l’entorn de l’illa, millorant la qualitat de vida de la flora, la fauna i la població.

Alhora, la certificació destí turístic Starlight suposa una oportunitat per impulsar una nova modalitat de turisme sostenible; el turisme de les estrelles. Els destins turístics Starlight no només han d’acreditar la qualitat del seu cel nocturn i els mitjans de protecció, sinó també adequar les infraestructures i activitats relacionades amb l’oferta turística (allotjament, els mitjans d’observació disponibles al servei dels visitants, la formació del personal encarregat de la interpretació astronòmica, etc) i la seva integració amb la natura.

 
PROCÉS DE CERTIFICACIÓ STARLIGHT

Per a obtenir les certificacions Starlight s'ha estudiat el firmament de Menorca i s'han realitzat diversos informes tècnics que han demostrat la qualitat del nostre cel. Els resultats constaten zones de l’illa de màxima obscuritat on l’observació de les estrelles és molt bona. És el cas de Macarella i el tram de la costa que va des de Cavalleria fins a La Vall.

S’han tingut en compte paràmetres com la nitidesa de l’atmosfera, la transparència, el nivell d’extinció de la llum de les estrelles al travessar l’atmosfera i la cobertura de núvols o el percentatge de dies que el cel està clar.

El procès de certificació, també ha comptat amb una auditoria turística que ha confirmat la possibilitat d'unir la qualitat del cel nocturn de Menorca amb el producte turístic.  D'aquesta auditoria han derivat algunes propostes d’activitats Starlight com és el cas de la vinculació de la Menorca Talaiòtica amb el cel nocturn dels pobladors de l’illa en aquesta època.

La certificació ha estat atorgada a Menorca per la Fundació Starlight en el marc de la fira FITUR a Madrid el mes de gener del 2019. 

Fundació Starlight

 
REGLAMENT DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE MENORCA

L’abril de 2005 el Govern Balear publica la llei de protecció del medi nocturn a les Illes Balears. Aquesta atorga a cada Consell Insular la capacitat de redactar i aprovar el reglament que la desenvolupi, respectant d’aquesta forma les singularitats específiques de cada territori. Al 2007,  Menorca redacta un esborrany de reglament però queda sense aprovació durant anys.

L'any 2016,  després d'explorar la possibilitat que Menorca esdevingués Reserva i Destí Turístic Starlight, el Consell Insular de Menorca decideix rependre la redacció d'aquest reglament. 

A partir d'aquí, es desenvolupa un inventari detallat dels enllumenats exteriors de Menorca, per tal de valorar la situació de partida per a l'illa, i establir la priorització d'actuacions a desenvolupar amb una doble finalitat: d'una banda, millorar la seva eficiència energètica i reduir, per tant, les emissions de gasos d'efecte hivernacle; i d'altra banda, disminuir la contaminació lumínica a l'illa i millorar la qualitat del cel nocturn, per oferir una millor experiència d'observació del firmament.

El juliol de 2018 s'aprova inicialment el Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca.

Esborrany Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca Memòria anàlisi d'impacte normatiu

 
EL REGLAMENT

Aquest reglament té la finalitat d'establir les condicions que han de complir les instal·lacions de l’enllumenat artificial, situades a l’illa de Menorca, així com les mesures correctores a aplicar a les instal·lacions existents inadequades, amb la finalitat de millorar la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la brillantor lluminosa nocturna, sense perjudici de la seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat als vianants, vehicles i propietats.

Disposar d'un reglament del cel nocturn no només és un mitjà per aconseguir les certificacions Starlight, sinó que suposa una eina necessària per a la preservació del medi natural.

EL REGLAMENT

 
Zonificació de la Reserva Starlight

En l’àmbit de la Reserva Starlight, es considera zona nucli aquella en què les condicions d’il·luminació natural del cel nocturn es mantenen pràcticament intactes. Es tracta d’una zona caracteritzada per l’afectació mínima de la llum artificial al medi ambient, anomenada també zona fosca, on es garanteixen les funcions bàsiques de la Reserva: l’observació astronòmica, la funció educativa, la cultural i la protecció de la naturalesa.

Les zones d’esmorteïment o tampó, constitueixen l’àmbit de protecció que envolta la zona nucli, on els sistemes d’il·luminació artificial presents han de dissenyar-se per evitar la contaminació atmosfèrica que pugui afectar directa o indirectament la qualitat del cel nocturn de la zona nucli.

La zona externa es correspon amb les àrees d’us general on es troben els principals nuclis de població, on es desenvolupa el gruix d’activitat humana i on es fa un ús més intensiu de la il·luminació artificial. En aquesta zona es cerca l’aplicació de mesures per minimitzar la contaminació lumínica, contribuir a l’estalvi energètic i respectar els valors inherents a la Reserva Starlight.

Mapa