Per què és important la seva gestió?

La correcta gestió dels residus que es generen a Menorca és un altre dels elements clau en matèria de sosteniblitat, especialment en una illa declarada Reserva de Biosfera, i amb una gran importància del sector turístic. Tot i la marcada tendència a l’augment de la generació dels residus experimentada en les darreres dues dècades, actualment presenta una tendència a l’estancament, al voltant d’unes 50.000 tones anuals. Cal, però, continuar treballant per potenciar la minimització i el reciclatge, per tal de fomentar un model basat en l’economia circular.

 
Gestió de residus

La gestió dels residus de Menorca es porta a terme de manera insularizada a través del Consorci de Residus i Energia de Menorca. És l'òrgan que aglutina a totes les administracions locals de l'illa, és a dir, està format pel Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments. És l'ens encarregat de la implementació de les mesures planificades en el pla director de residus no perillosos de l'illa, per la qual cosa, a més d'organitzar les accions encaminades a la reducció de residus i a la sensibilització de la població, també organitza de forma coordinada amb els ajuntaments la recollida de residus a nivell insular i gestiona la principal infraestructura de gestió de l'illa: l'Àrea de gestió de residus de Milà.

cremenorca.org

 
Pla director de residus (2019-2025)

El Pla director de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025) estableix nous mecanismes de gestió i tractament, adaptats a les normatives europea, estatal i autonòmica, així com la previsió de les infraestructures i els equipaments necessaris per a l'illa. Aprovat inicialment el mes de maig de 2019, va obtenir la declaració ambiental estratègica favorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el març de 2020 i va ser aprovat definitivament el mes de juny de 2020.

Amb l'objectiu de millorar la quantitat i la qualitat de la recollida separada en origen dels residus, com a mínim per a les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers, vidre i matèria orgànica, preveu la progressiva implantació de sistemes de recollida porta a porta o mitjançant àrees d'aportació, vinculades a pagament per generació, sistemes complementats per la xarxa de deixalleries de Menorca.

El document preveu també millores a l'àrea de gestió de residus de Milà: reforma integral de la planta de tractament mecànic-biològic, forn incinerador per a animals de companyia, planta de biometanització destinada a la valorització de residus, millores ambientals del segellaments dels abocadors clausurats de Milà I i Milà II, amb la implantació d'energies renovables per aprofitar la seva superfície. Així mateix, es contempla la construcció de la planta de residus voluminosos de Maó, l'estació de transferència de residus de Ciutadella i millores a la xarxa de deixalleries de Menorca.

Pla de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca [VÍDEO]

Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió dels Residus no Perillosos de Menorca 2019-2025
TOM I. Memòria justificativaTOM II. Text normatiu completTOM III. Cartografia
TOM IV. Documents econòmicsTOM V. Estudi ambiental estratègic
TOM VI. Resum no tècnic - Estudi ambiental estratègicTOM VII. Memòria d'impacte normatiu
TOM VIII. Memòria d'impacte de gènere

 
Campanya “Separa i veuràs”

Cada dia arriben de mitjana 150 tones de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà procedents dels contenidors de paper i cartó, vidre, envasos lleugers, fracció resta i orgànica per a la seva gestió diferenciada.

Només un 20% dels residus que arriben a la Planta de Milà ho fan de forma separada. El 80% restant arriba en els contenidors de fracció resta per al seu tractament. El 70% de la fracció resta es pot valoritzar mitjançant la separació automatitzada. El 30% restant ha de dipositar-se en l'abocador. En aquest 30% que acaba a l'abocador hi ha materials i residus que no han pogut valoritzar-se, però que podrien haver estat separats en origen per al seu reciclatge.

Separar en origen és reduir aquest percentatge que acaba a l'abocador.

Més informació