Beques d'investigació 2020-2021

Biodiversitat

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera finança cinc projectes relacionats amb la investigació ambiental a la Reserva de Biosfera de Menorca

La quantia total dels ajuts ascendeix a 24.746,73 € repartits en 5 projectes d'investigació que es duran a terme durant un any

27/01/2021

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha publicat la resolució de la segona convocatòria de beques anuals que es concedeixen a projectes destinats a la investigació científica a la Reserva de Biosfera. La convocatòria contemplava un total de 25.000 € amb un import màxim de 5.000 € per sol·licitud i donava prioritat a línies concretes d'investigació establertes d'acord amb les necessitats específiques detectades a la Reserva de Biosfera de Menorca en el seu Pla d'Acció.

Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria són el següents:

1. “Anàlisi del paper de les zones de vegetació natural en el manteniment de la diversitat de micorrizes arbusculars de les zones agrícoles de la Reserva de Biosfera de Menorca”, presentat per la Universitat de les Illes Balears i valorat pel gran desconeixement d’aquestes simbiosis entre plantes i fongs als sòls de l’illa.

2. “Localització i caracterització dels principals esculls de coral en perill Cladocora caespitosa a la Reserva de Biosfera de Menorca”, presentat per la Universitat de Barcelona i de gran interès per ampliar els coneixements existents de la part marina de la reserva de biosfera.

3. “Els porífers a la Reserva de Biosfera de Menorca: diversitat i el seu paper com a indicadors de la qualitat de les masses d’aigua costaneres”, presentat per la Fundació Universitat-Empresa Illes Balears-FUEIB i que aborda qüestions de coneixement d’aquests animals marins i l’aplicació pràctica sobre la qualitat de l’aigua.

4. “Anàlisi de la cistella estàndard de la compra a Menorca”, presentat per Rezero - Fundació per a la prevenció dels residus i consum responsable i de gran aplicació pràctica en la prevenció de la generació de residus a l’illa.

5. “Es poden predir les explosions de l’eruga peluda (Lymantria dispar) sobre les masses d’alzinar de Menorca?”, presentat per Marc Marcaró Triay i amb un enfocament eminentment pràctic cap a la gestió i control de plagues en masses forestals.

Tots els projectes presentats han estat valorats individualment per una comissió avaluadora formada per tècnics del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca. En total es van presentar nou projectes, i tots ells s'ajustaven a les línies que s'havien establert com a prioritàries en la convocatòria.

En la seva puntuació, s'han tingut en compte, entre d'altres, el rigor científic dels projectes (antecedents de la investigació, justificació de l'interès del tema d'estudi, metodologia, objectius, proposta de difusió...), la possible incidència dels resultats en la salvaguarda i protecció en la gestió de la reserva de biosfera, la possible incidència dels resultats obtinguts en el coneixement i la difusió dels valors de la reserva de biosfera, els recursos propis invertits en la investigació o el currículum de les persones a càrrec de la realització del projecte.