Tarifes elèctriques domèstiques

Energia

Analitzam l'impacte potencial dels canvis del passat 1 de juny en les tarifes elèctriques domèstiques

L'Oficina de l'Energia Menorca 2030 estudia els factors que afecten sobre el cost final de la factura elèctrica amb la nova tarifa domèstica

4/12/2021

El passat mes de juny entrà en vigor la nova estructura de tarifes elèctriques, que va causar preocupació entre molta gent per l'impacte que pugui representar en la factura elèctrica domèstica.

Els conceptes de la factura elèctrica

Abans de repassar quins són els canvis concrets i analitzar l'impacte real que poden tenir en la despesa de l'àmbit domèstic, fem una breu introducció als principals conceptes que apareixen a una factura elèctrica domèstica. Podem diferenciar quatre blocs principals:
 

 • Terme de potència: És el cost fixe que paguem cada mes en funció de la potència contractada, la qual bàsicament ens permet, en un moment donat, poder tenir diversos aparells elèctrics encesos de manera simultània. Com més potència (en kW) es tingui contractada, més pagarem per aquest concepte, sempre el mateix import per dia independentment de si tenim més o menys consum.
 • Terme d'energia: És el que paguem pel consum elèctric pròpiament dit, que és funció de quins aparells hem tingut en funcionament en cada moment, i durant quant de temps. Si estalviem energia, l'import d'aquesta part de la factura es veu reduït.
 • Altres conceptes: Típicament, es paga un preu, regulat per l'Estat, pel lloguer del comptador (és molt poc habitual tenir-lo en propietat). En algunes ocasions, també ens podem trobar altres càrrecs, normalment derivats de serveis addicionals que es contracten, com ara serveis d'assistència o similars, que en qualsevol cas són de contractació opcional.
 • Impostos: S'apliquen dos impostos, l'impost elèctric, que suposa una mica més del 5% del subtotal dels conceptes anteriors, i posteriorment, l'IVA del 21% (ara reduït temporalment al 10%).

Els dos primers suposen els conceptes més importants de la factura, i al mateix temps, cadascun d'ells es pot subdividir en dues parts (que es mostren diferenciades a la factura):
 
 • Peatges, càrrecs i pagaments per capacitat: Tenen un valor regulat a nivell estatal, publicat al BOE, i serveixen per cobrir els costos de les xarxes i de la pròpia activitat de transport i distribució d'energia elèctrica, conceptes diversos de política energètica i altres qüestions per a la gestió del sistema elèctric.
 • Cost de l'energia i marge de comercialització: El cost de l'energia és el preu derivat de la pròpia acció de generació d'energia, mentre que el marge de comercialització és bàsicament el benefici que extreu la companyia elèctrica que ens emet la factura (anomenada companyia comercialitzadora). En el cas del terme de potència, en aquesta part només hi ha el marge de comercialització, si n'hi ha.

La nova tarifa elèctrica domèstica

Els canvis que s'apliquen des del passat 1 de juny deriven de la modificació de l'estructura dels peatges, que com hem dit venen regulats a nivell estatal i són només una part de la factura.

Abans del canvi, en un contracte de subministrament elèctric domèstic, es podia contractar tres possibles peatges: un que no feia diferenciació horària, amb preu únic (peatge 2.0A), un segon amb discriminació horària de 2 períodes, que diferenciava dos preus segons l'horari (peatge 2.0DHA), i finalment, un amb diferenciació de 3 períodes, especialment pensat per a la recàrrega del vehicle elèctric (peatge 2.0DHS), i en general poc habitual.

La nova estructura estableix un únic peatge a nivell domèstic (2.0TD), amb una discriminació horària de 3 períodes en consum d'energia:
 
 • P1, punta, més car
 • P2, pla, amb preu inferior
 • P3, vall, més barat

La distribució d'hores en què aplica cadascun pot veure's a la figura següent:

alt text

Una qüestió a destacar és que en més de la meitat de les hores de l'any, el preu del terme d'energia del nou peatge és el mínim (P3, vall), entre nits, caps de setmana i festius.

Addicionalment, es permet la contractació de 2 potències diferents, una a preu molt més baix pel període vall, i una altra per la resta d'hores.

L'impacte sobre les factures domèstiques més habituals

L'efecte del nou sistema tarifari en les factures domèstiques depèn de diversos factors, que principalment són el consum anual, la potència contractada, el peatge d'accés que es tingués contractat fins ara (que suposa la referència comparativa amb el nou sistema) i les condicions del contracte específic amb la comercialitzadora.

Les condicions amb la companyia comercialitzadora (aquella que factura l'electricitat del consumidor, i amb qui s'acorden les condicions del contracte) poden ser molt diverses, i resulta molt difícil establir cap conclusió general. En canvi, per la resta de factors sí és possible establir quins són els efectes sobre l'import dels peatges i càrrecs de la nova factura.

En general, a menor consum i major potència contractada, més favorable (o menys desfavorable, segons el cas) resulta el nou sistema tarifari, en comparació amb l'anterior. D'igual manera, el nou sistema és comparativament més favorable a la majoria de casos que fins ara tenien contractada la llum amb tarifa sense discriminació horària (peatge 2.0A), mentre que qui es veurà més negativament afectat (en general, pagarà més si no adapta el consum a les noves hores més econòmiques) serà qui tenia tarifa de discriminació horària (peatge 2.0DHA) amb un percentatge de consum més elevat en el període vall (barat).

Des de l'Oficina de l'Energia Menorca 2030 hem realitzat un estudi sobre la distribució del consum per períodes de 30 usuaris atesos. D'aquest estudi es desprèn com a fraccions de consum més habituals:
 
 • 20-35% en punta (P1)
 • 20-30% en pla (P2)
 • 40-65% en vall (P3)

Per altra banda, 1 de cada 3 usuaris tenia contractada tarifa sense discriminació horària en el moment de passar per l'Oficina.

A partir d'aquí, fem un anàlisi de com variarà la factura elèctrica, per la part de peatges i càrrecs, pels valors de potències contractades i consums anuals més habituals (entre 4,5 i 6 kW de potència contractada i entre 3.000 i 4.500 kWh de consum anual):
 
 • Si es partia d'una tarifa sense discriminació horària (2.0A), la majoria de casos donaran lloc a estalvis anuals de fins a 35€. Els casos amb major percentatge de consum en període punta suposarien increments d'entre 30 i 75€/any, i els que el tenen més baix, estalvis al voltant de 70-100€/any.
 • Si es tenia una tarifa amb discriminació horària (2.0DHA) amb major consum en l'antic període punta, la majoria de casos veuran increments de fins a 45€/any. Casos més desfavorables poden veure increments de 60-120€/any, i els que tenen menys consum en el nou període punta, poden estalviar uns 50€ anuals.
 • Si es disposava d'una tarifa amb discriminació horària (2.0DHA) amb major consum en l'antic període vall, són probables increments de factura de 50 a 120€/any. Consums més elevats en el nou període punta incrementarien de 100 a 200€ anuals, i els més moderats, fins a 20€/any.

Totes les variacions expressades són amb impostos inclosos.

L'Oficina de l'Energia està a disposició de tota la ciutadania

L'Oficina de l'Energia Menorca 2030 ofereix serveis d’informació i assessorament gratuït en aquests i altres temes relacionats amb l’energia. Demanau cita o enviau-nos la vostra consulta a través del formulari web que trobareu en aquest enllaç:

Oficina de l'Energia Menorca 2030