Dalt Formulari Concurs

INSCRIPCIÓ AL CONCURS «RECEPTES DE MENORCA BIOSFERA 2016»


Dades del sol·licitant
Nom i llinatges:
DNI:
Edat: (els menors han d’adjuntar una autorització del pare/mare/tutor)
Domicili:
Núm:
Pis:
Porta:
Població:
Codi postal:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Expòs
Que m’he assabentat que l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, del Consell Insular de Menorca, ha convocat el concurs «Receptes de Menorca Biosfera 2016».
Que complesc tots els requisits assenyalats en la base segona i tercera de l’esmentada convocatòria.

Deman
Que m’admeteu en l’esmentada convocatòria per concursar amb la recepta següent...


FITXA DE LA RECEPTA
1. Nom o títol de la recepta:
2. Categoria:
3. Ingredients per a 4 persones:
(posau les mesures en unitats, grams, quilos, litres..., o especificau quina és la unitat de mesura o la quantitat, ex. una cullerada sopera...)
4. Elaboració:
(explicació detallada de la recepta especificant, si cal, temps i temperatures de cocció)
5. Presentació de la recepta:
6. Història de la recepta:
(zona de Menorca on la recepta és més típica i època de l’any o festivitat en la qual s’elabora tradicionalment)
7. Altra informació:
Breu història o anècdota familiar o local associada a la recepta, usos i costums relacionats, lloc d’origen dels ingredients més singulars... (OPCIONAL)

MOLT IMPORTANT!

És convenient omplir degudament tots els apartats de la fitxa (els 6 primers són obligatoris perquè la recepta pugui concursar, i el 7è és opcional). El jurat tindrà en compte tots els apartats d’aquesta fitxa per obtenir la puntuació final de la recepta. Cada membre del jurat puntuarà la recepta segons aquests criteris (apartat 4 de les bases):

- Elaborades amb ingredients representatius de Menorca i que incorporin majoritàriament productes locals de l’illa: màxim 10 punts
- Claredat en l’exposició de la recepta: màxim 10 punts
- Component tradicional i d’usos de la recepta (apartat 7 de la fitxa): màxim 10 punts
- Originalitat: màxim 10 punts
- Sostenibilitat: màxim 10 punts
- Patrimoni immaterial: màxim 10 punts